Zawiadomienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wprowadzenia elektronicznej publikacji tłumaczeń patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty T), polskich opisów patentowych (dokumenty B), polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych (dokumenty Y) i polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych (dokumenty S).
 
PUBLIKACJA ELEKTRONICZNA

Internet i nośniki magnetooptyczne są obecnie powszechnie stosowanymi przez urzędy patentowe środkami publikacji.

Od 2 kwietnia 2008 r. za pośrednictwem witryny internetowej Urzędu Patentowego RP lub bezpośrednio pod adresem: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/ dostępna jest usługa o nazwie Serwer Publikacji, gdzie można znaleźć wszystkie tłumaczenia patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dokumenty T), polskie opisy patentowe (dokumenty B) - publikowane przez Urząd Patentowy RP od roku 1924, opisy ochronne wzorów użytkowych (dokumenty Y) oraz opisy ochronne wzorów przemysłowych (dokumenty S).

Dostępna w serwisie dokumentacja jest cyklicznie uzupełniana o nowe dokumenty, w terminie do 7 dni od daty publikacji Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP).

Dokumenty w zasobach Serwera Publikacji dostępne są w formacie PDF – wyposażonym w funkcję przeszukiwania treści.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Urząd Patentowy RP planuje zaprzestanie publikacji swoich dokumentów na papierze, do celów wymiany międzynarodowej i zaopatrywania Ośrodków Informacji Patentowej. O dacie wprowadzenia wyłącznie publikacji elektronicznej dla powyższych celów poinformujemy na stronach Urzędu Patentowego RP.


PODSTAWA PRAWNA PUBLIKACJI

Art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
oraz
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598, oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 958)
 
UWAGA
Usługa internetowa o nazwie Serwer Publikacji udostępnia tłumaczenia, jakie Urząd Patentowy RP otrzymuje w wersji elektronicznej od zgłaszających. Oryginalne teksty dokumentów będących tłumaczeniami patentów europejskich na nośniku papierowym dostarczane do Urzędu Patentowego przez zgłaszających dostępne są w Czytelni Ogólnej UP RP (pok. 155, tel. 022 57 90 161).