SERWER PUBLIKACJI - POMOC
 
Udostępniane dokumenty
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
publikuje elektroniczne wersje:

polskich opisów patentowych
(dokumenty B - kod kraju PL),
opisy ochronne polskich wzorów użytkowych
(dokumenty Y - kod kraju PL)
tłumaczenia patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP
(dokumenty T - kod EP)
oraz opisy ochronne wzorów przemysłowych
(dokumenty S - kod kraju PL)
Publikowane tłumaczenia powstają w oparciu o materiały nadsyłane przez zgłaszających lub przez ich pełnomocników.
Aktualizacje Serwera Publikacji
Aktualizacja zawartości Serwera Publikacji UPRP odbywa się w cyklach miesięcznych, do 7 dni od daty publikacji Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP).
Zadawanie zapytań
Udostępnione na Serwerze Publikacji dokumenty można łatwo wyszukać wprowadzając odpowiednie kryteria: numer patentu, numer wzoru użytkowego, numer przetłumaczonego patentu europejskiego, numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej, datę publikacji czy rodzaj dokumentu.
Przy bardziej zaawansowanych wyszukiwaniach warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami, które oferuje Serwer Publikacji.
Przykładowe składnie zapytań przedstawiono poniżej:
Numer publikacji
Pole wyszukiwania dokumentów według numeru publikacji (numeru patentu, numeru tłumaczenia lub numeru wzoru użytkowego).
Wprowadzając do tego pola poszukiwany numer publikacji, odnalezione zostaną wszystkie aktualnie istniejące w bazie danych dokumenty (polskie opisy patentowe, tłumaczenia europejskich opisów patentowych, wzory użytkowe), których numer publikacji odpowiada poszukiwanemu numerowi (zawiera poszukiwany ciąg znaków), na przykład:

- wprowadzając numer 196995 odnaleziony zostanie na przykład polski opis patentowy o numerze '196995'
- wprowadzając numer 1460357 odnalezione zostanie na przykład tłumaczenie europejskiego opisu patentowego o numerze '1460357'
- wprowadzając numer 58451 odnaleziony zostanie wzór użytkowy o numerze '58451' oraz inne dokumenty posiadające identyczny ciąg znaków, na przykład tłumaczenia o numerach '1584518' oraz '1584513'. W celu ograniczenia zakresu wyszukiwań jedynie do wzorów użytkowych można dodatkowo zaznaczyć właściwą opcję kodu rodzaju dokumenty (np. w przypadku wzorów użytkowych należy wybrać kod Y1).

UWAGA
Wprowadzając przykładowo numer 11 odnalezione zostaną wszystkie dokumenty zawierające ciąg 11, na przykład: '11', '110', '111', '112', ... , '2113', ... , '201111', ..., '202011', ...

Numer publikacji można, w celu wskazania konkretnego kraju publikacji, poprzedzić symbolem tego kraju, na przykład:

- wprowadzając numer PL196995 odnaleziony zostanie polski opis patentowy (PL) o numerze '196995'
- wprowadzając numer EP1460357 odnalezione zostanie tłumaczenie europejskiego opisu patentowego (EP) o numerze '1460357'
- wprowadzając numer PL58451 odnaleziony zostanie wzór użytkowy o numerze '58451'

196995PL - zapis błędny - symbol kraju publikacji może pojawić się jedynie przed numerem publikacji a nie za nim.

Poniżej nieco bardziej zaawansowane przykłady:

Wyszukiwarka pomija wszystkie dodatkowe, początkowe zera wprowadzone przez użytkownika. Wprowadzenie dodatkowych zer przed numerem publikacji patentowej nie przeszkodzi w odnalezieniu właściwych dokumentów:
196995 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji patentowej '196995'
000196995 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji '196995'
PL000196995 - odnalezione zostaną dokumenty o nr publikacji '196995', opublikowane w Polsce
EP000000001460357 - odnalezione zostaną dokumenty o nr publikacji '1460357', opublikowane w EPO
00019699500 - zapis prawdopodobnie błędny - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji '19699500'

Wyszukiwarka pomija wszystkie spacje wprowadzone przez użytkownika. Wprowadzenie dowolnej ilości spacji nie przeszkodzi w odnalezieniu właściwych dokumentów:
PL 196995 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji '196995', opublikowane w Polsce
PL 19 69 95 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji '196995', opublikowane w Polsce
EP 1460357 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze publikacji '1460357', opublikowane w EPO
E P 0 0 0 0 1 4 6 0 3 5 7 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze '1460357', opublikowane w EPO

Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie kilka numerów patentów jednocześnie.
W tym celu należy posłużyć się operatorem "OR", na przykład:
PL 196995 OR EP1460357 or 000000000196438
odnalezione zostaną: wszystkie dokumenty o nr publikacji '196995', opublikowane w Polsce, wszystkie dokumenty o nr publikacji '1460357', opublikowane w EPO oraz wszystkie dokumenty o nr publikacji '196438'

UWAGA
Proszę zwrócić uwagę, że uzyskiwane wyniki zapytań zależą nie tylko od poprawnego wprowadzenia numerów publikacji ale także od ustawionego zakresu wyszukiwania dat publikacji dokumentów, od wybranych rodzajów dokumentów oraz od ewentualnych warunków wprowadzonych do pól numer zgłoszenia czy symbol klayfikacji.
Numer zgłoszenia
Pole wyszukiwania dokumentów według numeru zgłoszenia.
Wprowadzając do tego pola poszukiwany numer zgłoszenia, odnalezione zostaną wszystkie aktualnie istniejące w bazie danych dokumenty, których numer zgłoszenia zawiera poszukiwany numer, na przykład:

- wprowadzając numer zgłoszenia 324447 odnaleziony zostanie na prykład dokument o numerze zgłoszenia '324447', czyli polski opis patentowy o numerze '196995'
- wprowadzając numer zgłoszenia 4002532 odnaleziony zostanie na przykład dokument o numerze zgłoszenia '4002532' czyli tłumaczenie europejskiego opisu patentowego o numerze '1460357'

Numer zgłoszenia, podobnie jak i numer publikacji patentowej można, w celu wskazania konkretnego kraju zgłoszenia, poprzedzić symbolem tego kraju, na przykład:

- wprowadzając numer zgłoszenia PL324447 odnaleziony zostanie dokument o numerze zgłoszenia '324447', zgłoszony w Polsce (kod kraju PL) czyli polski opis patentowy o numerze '196995'
- wprowadzając numer zgłoszenia EP4002532 odnaleziony zostanie dokument numerze zgłoszenia '4002532', zgłoszony w EPO (kod EP) czyli tłumaczenie europejskiego opisu patentowego o numerze '1460357'

324447PL - zapis błędny - symbol kraju może pojawić się jedynie przed numerem zgłoszenia a nie za nim.

Poniżej nieco bardziej zaawansowane przykłady:

Wyszukiwarka pomija wszystkie dodatkowe, początkowe zera wprowadzone przez użytkownika. Wprowadzenie dodatkowych zer przed numerem zgłoszenia nie przeszkodzi w odnalezieniu właściwych dokumentów:
324447 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze zgłoszenia '324447'
000324447 - odnalezione zostaną dokumenty o numerze zgłoszenia '324447'
PL000324447 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '324447', zgłoszone w Polsce
EP000000004002532 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '4002532', zgłoszone w EPO
00032444700 - zapis prawdopodobnie błędny - odnalezione zostaną dokumenty o numerze zgłoszenia '32444700'

Wyszukiwarka pomija wszystkie spacje wprowadzone przez użytkownika. Wprowadzenie dowolnej ilości spacji nie przeszkodzi w odnalezieniu właściwych dokumentów:
PL 324447 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '324447', zgłoszone w Polsce
PL 32 44 47 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '324447', zgłoszone w Polsce
EP 4002532 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '4002532', zgłoszone w EPO
E P 0 0 0 0 4 0 0 2 5 3 2 - odnalezione zostaną dokumenty o nr zgłoszenia '4002532', zgłoszone w EPO

Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie kilka numerów zgłoszeń jednocześnie. W tym celu należy posłużyć się operatorem "OR", na przykład: PL 324447 OR EP4002532 OR 000000000340951
odnalezione zostaną: wszystkie dokumenty o nr zgłoszenia '324447', zgłoszone w Polsce, wszystkie dokumenty o nr zgłoszenia '4002532', zgłoszone w EPO oraz wszystkie dokumenty o nr zgłoszenia '340951'.

UWAGA
Proszę zwrócić uwagę, że uzyskiwane wyniki zapytań zależą nie tylko od poprawnego wprowadzenia numerów zgłoszeń ale także od ustawionego zakresu wyszukiwania dat publikacji dokumentów, od wybranych rodzajów dokumentów oraz od ewentualnych warunków wprowadzonych do pól numer patentu czy symbol klasyfikacji.
Symbol klasyfikacji
Pole wyszukiwania dokumentów według symboli MKP (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) oraz klasyfikacji lokarneńskiej (Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych).

Treść MKP oraz informacje na jej temat można odnaleźć na stronie Klasyfikacja MKP
Treść klasyfikacji lokarneńskiej oraz informacje na jej temat można odnaleźć na stronie Klasyfikacja lokarneńska

Przykłady dla MKP:
A - odnalezione zostaną dokumenty z działu 'A'
A61 - odnalezione zostaną dokumenty z klasy '61' działu 'A' (dokumenty z klasy 'A61')
A61P - odnalezione zostaną dokumenty z podklasy 'P' klasy '61' działu 'A' (dokumenty z podklasy 'A61P')
A61P35 - odnalezione zostaną dokumenty z grupy 'A61P 35'
A61P35/00 - odnalezione zostaną dokumenty z podgrupy 'A61P 35/00'
C - odnalezione zostaną dokumenty z działu 'C'
C07 - odnalezione zostaną dokumenty z klasy '7' działu 'C' (dokumenty z klasy 'C07')
C07D - odnalezione zostaną dokumenty z podklasy 'C07D'
C07D 487 - odnalezione zostaną dokumenty z grupy 'C07D 487'
C07D 487/04 - odnalezione zostaną dokumenty z podgrupy 'C07D 487/04'
C7 - zapis błędny - numer klasy musi być dwucyfrowy
C7D - zapis błędny - numer klasy musi być dwucyfrowy
C07D 487\04 zapis błędny - niepoprawny symbol oddzielający oznaczenie grupy od oznaczenia podgrupy

Przykłady dla klasyfikacji lokarneńskiej:
01-01 -(pięć znaków!) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 1, podklasa 1
25-03 - (pięć znaków!) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 25, podklasa 3
L00K 1 - (!dwa zera) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 1
L00K 25 - (!dwa zera) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 25
L00K 01/01 - (!dwa zera) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 1, podklasa 1
L00K 25/03 - (!dwa zera) odnalezione zostaną wzory przemysłowe z klasy 25, podklasa 3

Wyszukiwarka pomija wszystkie początkowe zera w oznaczeniach grup klayfikacji.
Wyszukiwarka pomija również wszystkie spacje wprowadzone przez użytkownika.
C0 7 D 000 0 0 0 48 7 /0 4 - odnalezione zostaną dokumenty z podgrupy 'C07D 487/04'
2 5 - 0 3 - odnalezione zostaną wzory przemysłowe zaklasyfikowane w klasie 25-03

Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie kilku symboli klasyfikacji jednocześnie.
W tym celu należy posłużyć się operatorem "OR", na przykład:
C07D OR A61P 035
- odnalezione zostaną dokumenty z podklasy 'C07D' oraz dokumenty z grupy 'A61P 35'

A61P 35 / 00 OR A61P0035/02 or A61P 035/0004
- odnalezione zostaną dokumenty z podgrup 'A61P 35/00', 'A61P 35/02' oraz 'A61P 35/04'


UWAGA
Proszę zwrócić uwagę, że uzyskiwane wyniki zapytań zależą nie tylko od poprawnego wprowadzenia symboli klasyfikacji ale także od ustawionego zakresu wyszukiwania dat publikacji dokumentów, od wybranych rodzajów dokumentów oraz od ewentualnych warunków wprowadzonych do pól numer patentu czy numer zgłoszenia.
Data publikacji
Wykorzystując kryteria dotyczące daty publikacji, ograniczamy zakres czasowy publikacji wyszukiwanych dokumentów.
- opcja Podczas umożliwia wybranie konkretnego roku i miesiąca publikacji.
Po wybraniu tej opcji, używając list Rok i Miesiąc należy wskazać poszukiwany rok i miesiąc publikacji.
Alternatywny sposób wyszukiwania konkretnej daty publikacji udostępniony został na stronie "Wszystkie dokumenty".

- opcja Pomiędzy umożliwia wybranie zakresu dat publikacji.
Po wybraniu tej opcji, używając list [Od roku i Miesiąc] oraz [Do roku i Miesiąc] należy wskazać poszukiwany zakres lat i miesięcy.

UWAGA
Proszę zwrócić uwagę, że wybrany [Rok od] nie powinien być większy niż wybrany [Rok do].
Proszę także zwrócić uwagę, że jeśli wybrany zostanie ten sam rok, to wybrany [Miesiąc od] nie powinien być większy niż wybrany [Miesiąc do].
Kod rodzaju dokumentu:
Wybierz za pomocą zaznaczenia/odznaczenia właściwych pól wyboru wszystkie poszukiwane kody rodzajów dokumentów.

Kody rodzajów publikowanych dokumentów:
(B1) - Opis patentowy
(B3) - Opis patentu dodatkowego do patentu
(T3) - Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) - Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) - Zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego
(T6) - Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim
(Y1) - Opis ochronny wzoru użytkowego
(S2) - Opis ochronny wzoru przemysłowego

(B2) - Opis patentu tymczasowego (występował w latach 70-tych i 80-tych)
(B4) - Opis patentu dodatkowego do patentu tymczasowego (występował w latach 70-tych i 80-tych)

UWAGA
Proszę zwrócić uwagę, żeby zaznaczyć przynajmniej jeden rodzaj poszukiwanych dokumentów.
Bezpośredni dostęp do dokumentów
Gdy poszukiwany dokument jest dostępny można go pobrać w formacie PDF, można także pobrać podstawowe informacje o tym dokumencie zapisane w postaci XML lub oba w/w pliki w formacie ZIP. Do pobrania dokumentu można wykorzystać bezpośrednio przeglądarkę wpisując w niej odpowiednio skonstruowany adres, na przykład:

dla dokumentu EP 1464262 T3:
PDF: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=EP_000000001464262_T3_PDF
XML: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=EP_000000001464262_T3_XML
ZIP : http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=EP_000000001464262_T3_ZIP

dla dokumentu PL 190806 B3:
PDF: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190806_B3_PDF
XML: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190806_B3_XML
ZIP : http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000190806_B3_ZIP

Uwaga: wszystkie elementy są obowiązkowe:
- dwuliterowy kod kraju (na przykład: PL lub EP),
- 15 cyfrowy numer patentu (na przykład: 000000001464262),
- dwuznakowy kod rodzaju dokumentu (B1, B3, T3, T4, Y1, S2 itd.),
- oznaczenie formatu pliku (PDF, XML lub ZIP).
 
Copyright © 2008-2012 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.